VI HAR PLANERAT FÖR
FRAMTIDEN SEDAN 1996

MED GOTT RESULTAT

Info om Jensen & Sjöqvist

Info om Jensen & Sjöqvist

Jensen&Sjöqvist AB nedan kallat J&S ägs till 100% av Sören Jensen. Fysisk adress finns på Biblioteksgatan 1,  Stockholm. Postadress är Jensen&Sjöqvist AB, Box 23113, 10435 Stockholm. Ansvarige Sören Jensen nås på telefon 070-300 72 12 alternativt soren@jensensjoqvist.se

J&S har följande egna tillstånd av Finansinspektionen:
Försäkringsdistribution i samtliga livförsäkringsklasser
J&S är dessutom anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB

J&S samt dess anställda är fristående försäkringsdistributörer vilket innebär att ingen anställd får ha kvalificerad aktieinnehav i något försäkringsföretag, bank eller fondkommissionär. J&S är dock inte att betrakta som oberoende då vi vald ut ett antal försäkringsbolag på marknaden som vi anser tillfredsställer våra kunders behov utifrån det sätt som vi vald att arbeta. Du kommer således som kund inte få en 100% opartisk analys. De försäkringsföretag vi vald ut att jobba med i första hand är Movestic, Danica, Skandia samt SEB Life. Vi har samarbetsavtal med de flesta övriga svenska försäkringsföretag för övrig analys.

Rådgivare anställda i J&S är Swedsec samt Insuresec licensierade.

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada vid försäkringsdistribution har J&S tecknat hos försäkringsbolaget AIG. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du göra detta inom skälig tid, högst ett år från det att du märkt eller borde märkt att en skada uppkommit. Om inte underrättelse görs inom denne tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället. Den högsta ersättning som kan betalas ut för skada gällande försäkringsförmedling är 1 250 618 Euro och högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 2 501 236 Euro.

Priset för försäkringsdistribution tas ut i form av avgifter till försäkringsföretagen varav en del betalas till J&S i form av provision och eller rådgivningsavgift. J&S har vid förmedling av försäkringar vald att inte jobba med engångsersättningar vilket betyder att J&S har en löpande ersättning från försäkringsbolaget motsvarande rådgivningsavgiften enligt avtal. Ersättningen uppgår i normalfallet till 0,1-0,6% pr år på värdet av försäkringen. Ersättning för fondplaceringar utgår till J&S som en del av avgiften för valda fond, den är mellan 0,1-0,75% pr år på värdet av fonden.

Förmedling av strukturerade produkter ersätts från gällande produktbolag, Garantum Fondkommission AB där J&S är anknutna ombud, med antingen engångsersättning som summan av 0,5% pr löptidsår och eventuellt courtage. I normalfallet 1,5-4,5% på nominellt placerat belopp, exempelvis 4000 kr på investerat 100 000 med löptid 4 år. Vissa strukturerade produkter har löpande avgiftsuttag och ersätts till J&S med löpande ersättning om 0,5% pr år på värdet av placeringen. Det kan i dessa fall även tas ut en ersättning på uppkommen vinst om 10% på vinsten varav J&S erhåller hälften.

Priset för rådgivning vid förmedling av riskförsäkring varierar från fall till fall och redovisas tydligt vid framtagande av offert samt rådgivningsdokumentation.

Intressekonflikter är aktuellt att tala om vid förmedling av försäkring och placering då ersättning från bolag kan skilja sig åt samt olika placeringsalternativ kan utgöra olika typer och storlek på ersättning. Det är viktigt att du som kund vid rådgivningstillfället för klargjort kostnaderna i samband med rådgivningen så att du på bästa sätt kan besluta om eventuell placering eller köp av försäkring. Vi eftersträvar alltid att motverka intressekonflikter och har rutiner för att motverka detta. Alla kostnader redovisas i rådgivardokumentation i både belopp samt procentsats.


Klagomål vid försäkringsförmedling på Jensen&Sjöqvist tillstånd

Jensen & Sjöqvist strävar efter att du som kund alltid skall vara nöjd med oss. Om du ändå inte blir nöjd är du välkommen att reklamera eller föra fram ditt klagomål. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att några fakta saknas. Du bör kontakta oss så snart du anser att något inte stämmer. Du kan även kontakta Insuresec direkt för hantering och hjälp.

InsureSec
Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm
08 – 410 415 75

Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta Jensen&Sjöqvist, Klagomålsansvarige,  Box 23113, 10435 Stockholm, via e-post info@jensensjoqvist.se eller telefon 070 3007212.

Klagomålet skall framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

Konsumenternas bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
www.konsumentbankbyran.se


Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.
www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se


Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Jensen & Sjöqvist första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Jensen & Sjöqvist bör lösas.
www.arn.se


Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Jensen & Sjöqvist. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling är Finansinspektionen, Box 7821, 10397 Stockholm.
Telefon 08-787 80 00, e-post: finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

Registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare är Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.
Telefon 060-184000, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se

Information om dina personuppgifter/GDPR

GDPR innehåller förordningar beträffande behandling av personuppgifter. För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer, fondförvaltare och myndigheter. De personuppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare.

Se gärna vidare information under GDPR/Dataskyddspolicy för Jensen&Sjöqvist AB.

Välkommen som kund!