VI HAR PLANERAT FÖR
FRAMTIDEN SEDAN 1996

MED GOTT RESULTAT

Tillstånd

J &S har följande egna tillstånd:

Fond- och försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser samt Investeringsrådgivning avseende fondandelar.

Klagomål avseende försäkringsförmedling skall anmälas till Jensen&Sjöqvist AB, Klagomålsansvarig Sören Jensen, Box 23113, 10435 Stockholm, soren@jensensjoqvist.se

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada vid försäkringsförmedling har J&S tecknat hos försäkringsbolaget AIG. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du göra detta inom skälig tid, högst ett år från det att du märkt eller borde märkt att en skada uppkommit. Om inte underrättelse görs inom denne tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället. Den högsta ersättning som kan betalas ut för skada gällande försäkringsförmedling är 1 250 618 Euro och högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 2 501 236 Euro. Ersättning som kan betalas ut vid förmedling av fonder utan försäkringsinslag är 500 000 Euro och maximalt 750 000 Euro under ett år.

J&S är anknutet ombud till Garantum Partner AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden.

Som anknutet ombud får J&S AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Partner AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Partner AB, Johan Andersson, klagomålansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm, klagomal@garantum.se Ansvarsförsäkring vid investeringsrådgivning på Garantum Partners tillstånd är tecknad hos Zurich Insurance plc(Irland). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum Partner AB har vållat har du möjlighet att rikta krav direkt mot Zurich Insurance plc. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Partner AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning  som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper ät (2) miljoner kronor och den högsta ersättning som kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 10 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täckas direkt av Garantum Partner AB. Zurich Insurance plc, Box 5069, 10242 Stockholm, telefon 08-579 330 00

 

Tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling är Finansinspektionen, Box 7821, 10397 Stockholm. Telefon 08-787 80 00, e-post: finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

Registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare är Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.
Telefon 060-184000, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se

Jensen&Sjöqvist AB är anknutet ombud till Garantum Partner AB, Smålandsgatan 16, 10390 Stockholm.
Telefon 08-522 387 80, e-post: partner@garantum.se, www.garantumpartner.se